Investor Compensation Fund

  • Home
  • Kompenzační fond pro investory

Kompenzační fond pro investory

Obecné

V souladu se zákonem 87 (Ι)/2017 je Coverdeal Holdings Ltd. členem Kompenzačního fondu pro investory (dále také jako „ICF“ nebo „Fond“).

Cílem ICF je zabezpečit nároky klientů vůči kyperským investičním společnostem (dále též jako „CIFs“), které jsou členy  ICF, vyplácením náhrad v případě, kdy toho takováto investiční společnost sama není schopna, a to následovně:

  • Klientům budou vráceny finanční prostředky, které jsou jim dluženy, nebo které jsou jejich vlastnictvím, ale jsou v držení kyperské investiční společnosti v souvislosti s poskytováním investičních služeb těmto klientům.
  • Klientům navrátí finanční instrumenty, které jsou jejich vlastnictvím a které odpovídající kyperská investiční společnost drží a spravuje jejich jménem.

ICF se vztahuje pouze na maloobchodní klienty kyperských investičních společností, a nepokrývá tak nároky profesionálních klientů či způsobilých protistran, ale.

Celková vyplatitelná kompenzace jakéhokoliv klienta nemůže přesáhnout částku 20 000 EUR, a to bez ohledu na počet a měnu držených účtů a polohu, na níž byly nabízeny odpovídající investiční služby.

Nezahrnutí klienti

V souladu s platnými předpisy nevyplácí ICF kompenzace investorům z následujících kategorií:

1. Následující kategorie institucionálních a profesionálních investorů:

investiční společnosti (IFs),

právnické osoby spojené s členem Fondu a, obecně, právnické společnosti náležející do stejné skupiny společností,

banky,

úvěrová družstva,

pojišťovny,

organizace pro společné investování do převoditelných cenných papírů a je ovládající společnosti, instituce a fondy sociálního pojištění,

investoři označení (na základě svého požadavku) členem Fondu jako profesionální klienti v souladu s body 14 a 15 Kodexu profesionálního chování správce aktiv (Code of Professional Conduct of IFs).

2. Státy a mezinárodní organizace.

3. Centrální, federální, konfederativní, regionální a místní orgány státní správy.

4. Společnosti přidružené v souladu s pátým dodatkem zákona 144 (I) ke členské společnosti.

5. Vedoucí a administrativní pracovníci člena Fondu.

6. Akcionáři člena Fondu mající přímou nebo nepřímou účast na jeho kapitálu představovanou hodnotou alespoň 5 % akciového kapitálu tohoto člena Fondu, nebo jejich partneři, kteří osobně ručí za závazky člena Fondu, jakož i osoby odpovědné za provádění finančního auditu člena Fondu podle platného zákona, tj. například autorizovaní auditoři.

7. Investoři spojení se společnostmi propojenými s členem Fondu nebo, obecně, se skupinou společností, do které člen Fondu patří, pozice či povinnosti uvedené v odstavcích (5) a (6).

8. Příbuzní druhého stupně a druhové a družky osob uvedených v odstavcích (5), (6) a (7) a třetí strany, které jednají jménem takovýchto osob.

9. Vyjma investorů popsaných v odstavci (2) paragrafu 55 zákona 144(I) jsou investoři-klienti člena Fondu odpovědní za skutečnosti související se členem Fondu, které zapříčinily jeho finanční potíže nebo přispěly ke zhoršení jeho finanční situace, nebo se jedná o takové investory-klienty, kteří z těchto skutečností měli prospěch.

10. Investoři v podobě společností, které pro svou velikost nemohou sestavovat soubornou rozvahu podle zákona o obchodních společnostech nebo podle odpovídajícího zákona členského státu Evropské unie.

• V případech popsaných v odstavcích 2.1 [(5), (6), (7) a (8)] Fond pozastaví vyplácení kompenzace (o čemž náležitě informuje zainteresované strany) až do dosažení konečného rozhodnutí v otázce, zda se daného případu kompenzace týká.

Upozornění na riziko: Obchodování s CFD je riskantní a může vést ke ztrátě investovaného kapitálu. 74% investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Ujistěte se, že rozumíte riziku a neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit. Přečtěte si celé Prohlášení o odhalení rizik. Doménu CoverdealFX provozuje společnost Coverdeal Holdings Ltd, která je regulována společností CySEC pod licenci č. 231/14.